Большой эсперанто-русский словарь
Granda Esperanta-rusa vortaro

 
По-русски

Будущее проекта

    Проект в любом случае будет жить и развиваться по мере наших сил и возможностей. Основной принцип – открытость – останется неизменным. Планируется как расширение словника, так и доработка и пополнение уже существующих и опубликованных частей. Вы тоже можете принять участие в проекте (см. ниже).


 
Esperante

Estonteco de la projekto

    Ĉiuokaze la projekto vivos kaj evoluos. La baza principo – aperteco – restos senŝanĝa. Ni planas kaj pligrandigi la vorto-liston, kaj plibonigi kaj kompletigi la jam publikigitajn partojn. Ankaŭ vi povas partopreni la projekton (vd. sube).


Как помочь проекту?

    Наш проект является открытым в двух направлениях – любой эсперантист может (и это приветствуется!) сделать любое предложение по улучшению и пополнению словаря, по поводу способа подачи материала, указать на опечатку и т.д. Однако, важно: наш проект не является коллективным! По определённым соображениям, мы оставляем за собой право принять, не принять или принять в произвольной форме любое предложение и замечание. Это позволит сделать словарь более цельным и "равномерным", а в любых неточностях и ляпах в любом случае будем виноваты лишь мы. Пожалуйста, отнеситесь с уважением к нашему подходу и любые замечания адресуйте нам без претензий на их скорейшее рассмотрение и внедрение.

    В зависимости от Ваших возможностей и желаний Вы можете подключиться к работе над словарём самыми разнообразными способами, начиная от таких, которые практически не требуют усилий, но, тем не менее, могут сыграть большую роль. Ниже представлены различные способы Вашего участия, которые мы смогли себе представить. Если Вы сможете предложить что-либо ещё для пользы проекта, мы с радостью рассмотрим Ваши предложения. Адрес для любых контактов –


  • Если Вы не считаете себя особо компетентным в эсперанто вообще и в эсперантской лексикографии в частности, Вы можете выступить обычным корректором словаря – для этого просто либо намеренно, либо в процессе непосредственного использования словаря замечайте опечатки (как русские, так и эсперантские), пропущенные знаки препинания и т.д. и направляйте их нам. Ваши исправления безусловно сделают словарь более качественным.

  • Если Вы являетесь более-менее компетентным эсперантистом, Вы можете сообщать о замеченных Вами ошибках и недочётах в переводах, Ваше мнение о приемлимости той или иной словарной формы и т.д. Эсперантисты, имеющие NPIV, могут очень помочь в проверке точности указания официальности слов и их наличия в NPIV вообще (т.е., Вы можете сверять по NPIV'у, верно ли мы указали официальность слова и правильно ли (не)использована нами помета (!) – не входит в NPIV).

  • Если Вы являетесь специалистом в какой-либо узкой области Вы можете избирательно проверять точность нашего перевода тех или иных узкоспециализированных терминов, либо помочь нам найти перевод слов, временно оставленных без перевода. Отдельный интерес представляет точный и литературный перевод пословиц и поговорок. Список слов и оборотов, нуждающихся в переводе, представлен здесь.

  • Если Вы никак не можете помочь в улучшении лексического материала словаря, но одобряете наши цели Вы можете помочь автору словаря материально. Даже небольшая сумма (или предоставление в пользование какой-либо узкоспециализированной литературы на эсперанто) будет принята нами с большой благодарностью.

    Пожалуйста, ещё раз обратите внимание на то, что проект является открытым, но авторским – мы оставляем за собой право принимать или отклонять любые Ваши замечания и предложения по поводу содержания словаря.

    Если у Вас есть любые предложения или вопросы по поводу данного словаря или способам сотрудничества, пишите нам наKiel helpi al la projekto?

    La projekto estas malfermita ambaŭdirekte – ĉiu esperantisto povas (kaj estas bonvena!) fari ajnan sugeston, proponon pri plibonigo kaj kompletigo de la vortaro, pri la maniero de prezento de la materialo, rimarkigi al ni mistajpon, ktp. Tamen, gravas: la laboro pri la projekto ne estu kolektiva! Pro kelkaj konsideroj ni preferas rezervi al ni la rajton akcepti, malakcepti aŭ akcepti en ajna formo ĉiun proponon aŭ rimarkigon. Tio ebligos fari la vortaron pli unueca, kaj pri ĉiuj misoj kaj eraroj kulpos nur ni. Bonvolu estimi nian ag-manieron kaj direkti ajnajn viajn sugestojn sen pretendoj pri ilia plej baldaŭa pritrakto kaj efektivigo.

    Depende de viaj ebloj kaj deziroj, vi povas aliĝi al la laboro plej diversmaniere, eĉ preskaŭ senstreĉe, sed tamen fruktodone. Sube ni prezentas diversajn manierojn de via partopreno, kiujn ni sukcesis imagi. Se vi povas proponi ankoraŭ ion por plibonigo de la projekto, ni pritraktos viajn proponojn. La adreso por ĉiuj kontaktoj:


  • Se vi ne opinias vin aparte kompetenta pri Esperanta leksikografio vi povas helpi kiel ordinara provleganto de la vortaro – por tio simple notu ĉiujn rimarkitajn mistajpojn, forlasitajn interpunkci-signojn ktp kaj atentigu nin pri ili. Eĉ kelkaj viaj korektoj faros la vortaron multe pli bonkvalita.

  • Se vi estas pli-malpli kompetenta kaj altnivela esperantisto vi povas informi nin pri la rimarkitaj de vi neĝustaĵoj pri tradukoj, pri via opinio koncerne akceptebleco de tiu aŭ alia vortara formo ktp. La esperantistoj, kiuj havas NPIV-on, povas ege helpi, kontrolante, ĉu korekte ni prezentis en la vortaro la oficialecon, zamenhofecon de la vortoj kaj ankaŭ ĉu korekte ni uzis la signon (!), kiu markas la neapartenon de la vorto al NPIV-vortolisto.

  • Se vi estas specialisto pri iu fako, vi povas helpi pri traduko de certaj terminoj, pri kies tradukoj ni dume ne certas. Helpos traduko en ajnan lingvon. La liston de la netradukitaĵoj ebleas legi ĉi tie.

  • Se vi neniel povas helpi pri plibonigo de la vortaro mem, sed subtenas niajn celojn, vi povas helpi al ni ankaŭ mone. Eĉ malgrandaj sumoj (aŭ etaj donacoj kiel faka literaturo en Esperanto) estos akceptitaj kun granda danko.

    Bonvolu ankoraŭfoje atenti, ke la projekto estas malfermita, sed ankaŭ aŭtorita – ni rezervas al ni la rajton akcepti aŭ malakcepti ajnajn viajn sugestojn rilate la enhavon de la vortaro.

    Se vi havas ajnajn proponojn aŭ demandojn rilate tiun ĉi vortaron aŭ kontribu-manierojn, leterumu al ni:


Об авторе словаря

    Автором словаря и создателем этого сайта является Можаев Павел Николаевич. Я родился 16-го февраля 1981 года в Ялте (Крым, Украина). После окончания средней школы окончил Крымский Государственный Медицинский Университет им. С.И. Георгиевского (Симферополь), после чего прошёл интернатуру по хирургии. В настоящее время преподаю оперативную хирургию и топографическую анатомию, проживаю в Симферополе. Эсперантист с 2000 года.
    Родной язык – русский; свободно говорю на эсперанто, более-менее владею украинским языком, вполне сносно – английским, в настоящее время учу польский язык. Люблю классическую музыку, крымские вина, немного пишу стихи и песни. Подробнее познакомиться как со мной, так и с моим творчеством можно на моей личной страничке http://mevo.narod.ru.Pri la aŭtoro de la vortaro

    La vortaron aŭtoras MOĴAJEV Pavel Nikolajeviĉ. Mi estas ruso, naskiĝis la 16an de februaro 1981 en Jalto (Krimeo, Ukrainio). Post fino de la bazlernejo mi finis la Krimean Ŝtatan Medicinan Universitaton "S.I. Georgijevskij" (en Simferopolo, ĉefurbo de Krimeo), post kio specialiĝis pri ĥirurgio. Nuntempe mi instruas en la universitato topografian anatomion kaj operacian ĥirurgion; loĝas en Simferopolo. Esperantisto de 2000.
    La gepatra lingvo – la rusa; parolas E-ton libere, pli-malpli libere – la ukrainan, pli-malpli meznivele – la anglan, nun lernas la polan. Mi ŝatas klasikan muzikon, krimeajn vinojn; mem iom poeziumas kaj komponas. Pli detale vi povas ekscii pri mi kaj mia kreado en mia persona paĝaro http://mevo.narod.ru.

 


Как пользоваться словарём?
Kiel uzi la vortaron?

На главную страницу
Reen al la ĉefpaĝo


La dato de la lasta ŝanĝo –

Hosted by uCoz