Большой эсперанто-русский словарь
Granda Esperanta-rusa vortaro

Часто задаваемые вопросы
Ofte farataj demandoj


 
По-русски

    Если Вашего после знакомства с этим файлом у Вас остались какие-либо вопросы, задайте их по адресу:


 
Esperante

    Se post tralego de tiu ĉi dosiero vi plu havas iujn demandojn, bonvolu fari ilin ĉe:
    Когда была начата работа над словарём?

    Точно сказать сложно; планы по проведению этой работы стали вызревать ещё в 2003 году, когда мы более-менее активно занимались переводами и в частности работой над созданием эсперантских субтитров к некоторым советским фильмам. Примерно с того же времени стала активно (однако, сообразуясь с нашими не вполне большими возможностями) закупаться лексокографическая литература; тогда же начали постепенно вырабатываться наши взгляды на лексикографическую работу. Однако непосредственно к созданию словаря мы приступили на границе лета/осени 2004 года. За 2 года работы обработаны NPIV'овские статьи на букву "A".

    Kiam estis komencita la laboro super la vortaro?

    Malfacilas respondi ĝuste; la planoj pri la laboro komencis maturiĝi jam en 2003a jaro, kiam ni pli-malpli aktive tradukadis (interalie, ni okupiĝis pri kreado de E-taj subtitoloj por kelkaj sovetiaj filmoj). Proksimume ekde la sama tempo ni komencis aktive (laŭ niaj limigitaj ebloj) aĉetadi leksikografian E-literaturon kaj ellaboradi niajn personajn metodojn por leksikografia laboro. Tamen la vortar-kreado mem komenciĝis iam inter somero kaj aŭtuno 2004. Dum 2 jaroj ni sukcesis prilabori ĉiujn artikolojn el NPIV je la litero "A".

    Почему работа над словарём продвигается так медленно?

    Во-первых, у нас нет возможности посвящать работе над словарём слишком много времени – эта работа является для нас лишь хобби. Во-вторых, это связано с объективными сложностями лексикографической работы.

    Kial la laboro pri la vortaro estas tiel malrapida?

    Unue, ni ne havas la eblon dediĉi al la laboro tro multe da tempo – ĝi estas por ni nur hobio. Due, tio estas ŝuldata al la objektiva malfacileco de la leksikografia laboro.

    Почему бы для ускорения работы не обработать для начала лишь NPIV, а потом пополнить словарь с помощью других источников?

    Такая стратегия не представляется нам оптимальной. Во-первых, по ходу работы над NPIV мы неминуемо изучаем и другие источники для уточнения переводов. Во-вторых, последующее возвращение к другим источникам заберёт больше времени, чем обращение к ним по мере изучения NPIV'а. В-третьих, даже работа лишь над NPIV'ом при наших нынешних возможностях будет забирать много времени, так что общую работу это ускорит весьма незначительно. Мы предпочитаем качество скорости.

    Kial (por plirapidigi la laboron) ne prilabori komence nur NPIVon kaj poste kompletigi la vortaron uzante la aliajn fontojn?

    Tiu strategio ne ŝajnas al ni optimuma. Unue, konsultante NPIVon, ni samtempe konsultas ankaŭ la aliajn fontojn por pliĝustigi la tradukojn. Due, la posta reveno al la aliaj fontoj forprenos pli da tempo, ol ilia konsultado paralele al la konsultado de NPIV. Trie, eĉ se ni laboros nur super NPIV, tio ne multe plirapidigos la tutan laboron (ĉar nune niaj tempaj ebloj estas ege limigitaj). Ni preferas kvaliton, sed ne la rapidon.

    Почему не указываются источники для слов, не представленых в NPIV?

    Это представляется нам совершенно бесполезным. Во-первых, сам NPIV далеко не часто указывает на происхождение неофициальных слов. Во-вторых, даже если мы укажем на источник, из которого мы позаимствовали ту или иную форму, разве въедливый читатель не заинтересуется, откуда появилась эта форма в данном источнике? В-третьих, подавляющее большинство слов с пометой (!) являются либо явно нерекомендуемыми к использованию (и в этом случае в словаре приводятся предпочтительные синонимы), либо настолько узко-специализированными (как правило – международными), что указание на их происхождение будет абсолютно бесполезным.
    Ну действительно, чем Вам поможет знание того, что слово aŭkuparo найдено нами среди слов, использованным В. Олдом ("En barko senpilota"), а слово aritmio (международное, но не NPIV'овское) было зарегистрировано уже в 1932 году (в техническом медицинском словаре Брике)?

    Kial vi ne indikas la fontojn por la vortoj, ne uzitaj en NPIV?

    Tio ŝajnas al ni tute senutila. Unue, eĉ NPIV mem tute ne ofte indikas la fontojn por la neoficialaj vortoj. Due, eĉ se ni indikos la fonton, ĉu la fiinteresiĝema leganto kontentiĝos per tio kaj ne demandos, de kie aperis tiu aŭ alia vorto en la konsultita fonto mem? Trie, la absoluta plimulto de la vortoj kun la signo (!) estas aŭ klare nerekomendindaj (kaj tiuokaze apud ili aperas la pli rekomendindaj formoj) aŭ tiom fakaj (plej ofte – internaciaj), ke mencio pri ilia deveno estas tute senutila.
    Ekzemple, ĉu multe helpos al vi la scio pri tio, ke la vorto aŭkuparo estis uzita de W. Auld (relegu "En barko senpilota"-n), kaj la vorto aritmio (internacia, sed ne NPIV'a) estis registrita jam en 1932 (en Esperanta Teknika Medicina Vortaro de Briquet)?

    Место для Вашего вопроса...

    Место для ответа на Ваш вопрос....    Jen la loko por via demando...

    Jen la loko por respondo al via demando... 


На главную страницу
Reen al la ĉefpaĝo


La dato de la lasta ŝanĝo –

Hosted by uCoz